• ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු ඔලිකොම් !

පාපන්දු සපත්තු