• ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු ඔලිකොම් !

ජෙලි සෙරෙප්පු / ෆ්ලිප් ෆ්ලොප්