• ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු ඔලිකොම් !

ජල සපත්තු / එළිමහන් සපත්තු