• ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු ඔලිකොම් !

ශීත සෙරෙප්පු / ගෘහස්ථ සෙරෙප්පු